SECURA NOVA Sp. z o.o.
Aleja 3 Maja 2 lok. 4
00-391 Warszawa
tel/fax: (22) 625 61 43
telefon: (22) 622 96 68
e-mail: secura@securanova.com.pl

jesteś tutaj: Strona głównaO firmieAktualności

Aktualności

07.06.2016
Plan podziału SECURA NOVA Sp. z o. o.

PLAN PODZIAŁU

SECURA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Plan podziału sporządzony w dniu 31/05/2016 przez Zarząd Secura – Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 3- go Maja 2 lok. 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000147082, NIP: 1180049970, Regon: 010386894.

 

§ 1

 

Spółką dzieloną jest Secura - Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000147082.

Spółką nowo zawiązaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Secura – Nova Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

§ 2

 

Planowany podział przez wydzielenie nastąpi w drodze wydzielenia części majątku Spółki dzielonej w postaci:

  • prawa własności 9/10 udziałów w nieruchomości położonej w Warszawie - Wesoła przy ul. Mazowieckiej 72 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA6M/00362982/1, o wartości 2.500.000,00 PLN;

  • prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wizna przy ul. Ruś 20 dla której Sąd Rejonowy W Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LM1L/00053655/2, o wartości 2.300.000,00 PLN;

i przeniesienia go na Secura – Nova Nieruchomości Spółka z o. o. w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 in fine Kodeksu spółek handlowych, w zamian za udziały w spółce Secura – Nova Nieruchomości Sp. z o. o., które otrzymają Wspólnicy Secura – Nova Sp. z o. o.

 

§ 3

 

Przedmiotem wydzielenia jest zorganizowana część przedsiębiorstwa należąca do Secura – Nova Sp. z o. o., na którą składają się powyższe nieruchomości.

Do zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodzą należące do Secura – Nova Sp. z o. o. składniki majątkowe i niemajątkowe w szczególności w postaci:

  • środki finansowe na dzień 31/05/2016 w kwocie 376.223,21 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 21/100 złotych) w gotówce ulokowane na rachunku bankowym w PeKaO S.A. nr.: 32 1240 1112 1111 0000 0164 5912

  • środki finansowe na dzień 31/05/2016 w kwocie 232.607,50 EUR (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset siedem euro 50/100) w gotówce ulokowane na rachunku bankowym w PeKaO S.A. nr.: 52 1240 1112 1978 0010 0047 6677

  • środki finansowe na dzień 31/05/2016 w kwocie 180.321,27 USD (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia jeden dolarów amerykańskich 27/100) w gotówce ulokowane na rachunku bankowym w PeKaO S.A. nr.: 15 1240 1112 1787 0010 3245 7608

  • środki finansowe na dzień 31/05/2016 w kwocie 1.565,78 (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 78/100 złotych) w gotówce ulokowane na rachunku bankowym w PeKaO S.A. nr.: 15 1240 1112 1787 0010 3245 7608

  • Magazyn Towarów do Aerozoloterapii o wartości na dzień31/05/2016

207.974,20 zł

 

 

§ 4

 

Planowany podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Secura – Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki dzielonej.

Kapitał zakładowy Secura – Nova Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosić będzie 299.200,00 zł i dzielić się będzie na 272 udziałów o wartości nominalnej 1100 każdy udział.

Udziały Secura – Nova Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Secura – Nova Spółka z o. o. w stosunku 1:1 (na każdy udział w kapitale zakładowym Secura – Nova Sp. z o. o. przypadać będzie jeden udział w Secura – Nova Nieruchomości Sp. z o. o.).

Przyznanie udziałów nie będzie wiązało się z obowiązkiem wniesienia dopłat.

 

§ 5

 

Objęte udziały Secura Nova Nieruchomości Sp. z o. o. uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w zysku tej Spółki od dnia 31/12/2017 r, nie wcześniej niż od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 6

 

Z chwilą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Secura – Nova Nieruchomości Sp. z o. o., nastąpi przeniesienie własności nieruchomości przez Spółkę Secura – Nova Sp. z o. o., z uwzględnieniem wyłączonych składników majątkowych, na Spółkę Secura – Nova Nieruchomości Sp. z o. o.

 

 

 

 

§ 7

 

W wyniku podziału do Secura - Nova Nieruchomości Sp. z o. o. należeć będą wyłącznie nieruchomości wskazane w § 2 powyżej, natomiast wszelkie inne aktywa i pasywa, bilansowe i pozabilansowe, należące w dniu podziału przez wydzielenie do Spółki Secura – Nova Sp. z o. o. pozostaną przy Spółce dzielonej.

 

§ 8

 

W okresie od dnia sporządzenia planu podziału do dnia podziału Secura – Nova Sp. z o. o. będzie prowadzić dotychczas wykonywaną działalność gospodarczą. Jeżeli w tym okresie nastąpią zmiany w zakresie aktywów i pasywów, w szczególności powstaną nowe zobowiązania lub uprawnienia, nie będą one przedmiotem majątku przenoszonego na Secura – Nova Nieruchomości Sp. z o. o.

 

§ 9

 

Nie przewiduje się żadnych szczególnych praw, jakie mogłyby być przyznane przez wspólnikom Secura – Nova Sp. z o. o. lub Secura – Nova Nieruchomości Sp. z o. o.

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Secura – Nova Sp. z o. o. lub Secura – Nova Nieruchomości Sp. z o. o.

 

§ 10

 

Zgodnie z przepisem artykułu 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do niniejszego Planu Podziału zostały dołączone następujące załączniki:

1. Projekt uchwały o podziale;

2. Projekt umowy Spółki Secura – Nova Nieruchomości Sp. z o. o.

3. Ustalenie wartości majątku Secura – Nova Sp. z o. o. na dzień 31/05/2016 rok.

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki oraz poddanie planu podziału badaniu przez biegłego rewidenta, stosownie do przepisu art. 5381 Ksh nie jest wymagane wobec złożenia przez wszystkich wspólników stosownego oświadczenia w tej kwestii.

 

 

 

 

 


Zobacz pozostałe wpisy
Secura Nova

Secura Nova / design by VENTI

Strona główna / Mapa strony