SECURA NOVA Sp. z o.o.

ul. Marcepanowa 42,

02-962 Warszawa

tel. + 48 602 48 24 61

  

Gwarancje i reklamacje

Odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty zakupu  zgodnie z ustawą z dnia 25 grudnia 2014 r. , poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym (nieużywany, czysty i dostarczony  w  niezniszczonym opakowaniu).
Koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika oraz zwrotu pieniędzy pokrywa w tym przypadku Klient.

Towar należy przesyłać na adres podany poniżej.

SECURA NOVA Sp. z o. o.

Al. 3 Maja 2 lok. 4

00-391 WARSZAWA

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep w terminie 7 dni od daty otrzymania zwróconego towaru, wystawia fakturę korygującą VAT i wysyła ją na adres korespondencyjny wskazany przy składaniu zamówienia. Klient musi czytelnie podpisać kopię faktury korygującej oraz podać numer  konta bankowego do zwrotu pieniędzy. Kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru zostaje Klientowi zwrócona natyczmiast po otrzymaniu  podpisanej kopii faktury korygującej.

Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem!

 
 Reklamacje

 1. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar. Jeżeli paczka była w momencie jej odbioru uszkodzona wówczas należy w obecności kuriera lub listonosza spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 2. W przypadku stwierdzenia wad w towarze lub w przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub mailem (tel. 22 625 61 43 mail: secura@securanova.com.pl). Następnie klient powinien wysłać reklamowany towar w sposób uzgodniony telefonicznie lub e-mailowo ze Sklepem.
 3. Zalecane jest, aby towar zwracany z powodu wadliwości lub niezgodności towaru z umową pakowany był w oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.  Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.. Uszkodzenia lub niezgodności towaru z umową powstałe w transporcie na skutek niewłaściwego zabezpieczenia przez nadawcę przesyłki nie podlegają reklamacji.
 4. Towar reklamowany lub niezgodny z umową powinien być kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania towaru.
 5. Do towaru musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaniem kiedy i w jakiej sytuacji dana usterka lub niezgodność towaru z umową wystąpiła; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki/niezgodności i realizację danej reklamacji.
 6. Do zwracanego towaru musi być dołączona karta gwarancyjna (jeśli ma zastosowanie) oraz kserokopia faktury/paragonu zakupu.
 7. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru z umową podlega weryfikacji przez serwis Sklepu. Secura Nova  rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady powstałe bez winy klienta lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Secura Nova.
 8. Roszczenia z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową mogą być zgłaszane tylko w terminach ustawowych.

 

Gwarancja

 1. Wszystkie produkty, znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe i  są objęte okresem     gwarancji opisanym w instrukcji obsługi sprzętu  i zamieszonym na stronie Sklepu.
 2. Jeżeli towar posiada odrębną kartę gwarancyjną, klient otrzymuje ją wraz z towarem.
 3. Jeżeli karta gwarancyjna producenta zostanie zagubiona, klient ma prawo do rękojmi lub, w przypadku konsumenta, zgłoszenia niezgodności towaru z umową na zasadach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Miejscem wykonywania usług serwisowych jest siedziba Secura Nova, Al. 3 Maja 2 lok. 4, 00-391 Warszawa.
 5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wyrobu powstałe na skutek użytkowania, konserwowania i przechowywania niezgodnego z „Instrukcją obsługi", użytkowania akcesoriów nieprzewidzianych w „Instrukcji obsługi" oraz uszkodzenia mechaniczne, wynikłe ze zdarzeń losowych mających miejsce po sprzedaży.
 6. Gwarancja traci ważność w przypadku naprawy sprzętu wykonywanej we własnym zakresie lub przez nieautoryzowany zakład serwisowy.

 

Serwis

Sklep prowadzi  autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowany sprzęt pod adresem:

SECURA NOVA Sp. z o. o.

Al. 3 Maja 2 lok. 4

00-391 WARSZAWA

tel: 22 625 61 43

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie znaki towarowe i inne materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika są chronione prawem autorskim i stanowią własność właścicieli tych znaków i materiałów. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania towarów do oferty dostępnej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz ich usuwania, co nie ma wpływu na złożone przed wprowadzeniem tych zmian zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania, co nie ma wpływu na złożone przed wprowadzeniem tych zmian zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, co nie ma wpływu na złożone przed wprowadzeniem tych zmian zamówienia. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin (a także wszelkie zmiany do Regulaminu) wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie Secura Nova i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązuje przepisy prawa. Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

 

Secura Nova

Secura Nova / design by VENTI

Strona główna / Mapa strony